Privacy policy TM Group Casting, Kandidaat, Publiek

De TM Group hecht er grote waarde aan dat verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op een zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze policy ziet toe op de wijze waarop wij de persoonsgegevens verwerken van personen die zich aanmelden voor casting, als kandidaat of als publiek binnen de TM Group en de gelieerde ondernemingen van de TM Group.

Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke is TM Group, gevestigd aan de Moermanskkade 111, 1013 BC Amsterdam. Vragen op het gebied van privacy kun je stellen via privacy@tmgroup.tv. De TM Group verwerkt jouw (persoons)gegevens mede ten behoeve van andere vennootschappen binnen de TM Group en hieraan gelieerde ondernemingen. De TM Group respecteert de privacy van gebruikers van deze website en zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. De TM Group verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens alleen op de wijze en voor de doeleinden zoals in deze Privacy Policy beschreven.

Persoonsgegevens: Aanmelden
Als je wil deelnemen aan een casting, wilt aanmelden als kandidaat voor een programma van de TM Group of als je je wilt aanmelden als publiek voor een programma van de TM Group, dien je je eerst als gebruiker te registreren. In de registratie vragen we je een profiel aan te maken, waarbij we je in ieder geval vragen jouw naam en e-mailadres en een aantal aanvullende persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals je NAW-gegevens (verplicht), geboortedatum (verplicht), geslacht (verplicht), nationaliteit (verplicht) en (mobiel) nummer (verplicht). Daarnaast vragen wij om een aantal (optionele) gegevens, zoals opleiding, beroep, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, hobby’s, interesses, tv-verleden, redenen voor deelname/opgave, (account)gegevens van persoonlijke website(s) (zoals Facebook of Twitter account), foto’s van jezelf, hoe je terecht bent gekomen op onze registratiepagina en/of overige relevante informatie die je zelf kwijt wilt. Voor een gedeelte ben je vrij om te kiezen welke van deze gegevens je wel en niet aan ons verstrekt.

Doeleinden verwerking
We gebruiken je gegevens om contact met je te houden en je te informeren over je (mogelijke) deelname hieraan, nieuwe castings of het bijwonen van onze programma’s. Wanneer je je voor een casting of als kandidaat voor een van onze programma’s hebt aangemeld, gebruiken we je gegevens om jouw aanmelding te verwerken, je gegevens tijdens het casting- of kandidatentraject inhoudelijk te beoordelen en je te informeren over de voortgang en uitkomsten hiervan. Verder gebruiken we algemene gebruiksgegevens ter verbetering en optimalisatie van onze website, de inrichting en gebruikservaring hiervan. Zonder jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming zal de TM Group je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Delen van persoonsgegevens met derden
De TM Group kan de door jou verstrekte persoonsgegevens ook met andere vennootschappen binnen de TM Group en de hieraan gelieerde ondernemingen delen. Wanneer dit gebeurt, zullen deze ondernemingen jouw gegevens voor dezelfde manier en voor dezelfde doeleinde gebruiken zoals in deze Privacy Policy vermeld. De TM Group kan daarnaast jouw persoonsgegevens aan afnemers/klanten (bijv. (televisie)omroepen of distributeurs ingeval van aanmelding voor casting of deelname aan een programma) en dienstverleners (bijv. hosting- of serviceproviders) doorgeven, een en ander uitsluitend om de door de TM Group aangeboden diensten mogelijk te maken. Deze derden zullen jouw persoonsgegevens uitsluitend voor dezelfde doeleinden zoals in deze Privacy Policy vermeld gebruiken en houden zich daarbij aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast kan de TM Group (wettelijk) verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan bevoegde autoriteiten, zoals toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporings- en overheidsinstanties. Zonder jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming zal de TM Group jouw persoonsgegevens niet aan enige andere derden verstrekken. De TM Group zal jouw persoonsgegevens niet aan derden buiten de EER doorgeven.

Inzage, wijziging en bezwaar
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht verzet tegen de verwerking aan te tekenen. Tot slot willen we je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We proberen ervoor te zorgen dat je deze rechten zoveel mogelijk zelf kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld doordat je in de profielpagina je gegevens kunt inzien, corrigeren of verwijderen. Je kunt ook te allen tijde ons een verzoek doen om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je doet dit door een e-mail te sturen naar privacy@tmgroup.tv. Specifieer in je verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens je verzoek ziet en bewijs als het kan dat het ook jouw persoonsgegevens zijn. We proberen binnen vier weken op je verzoek te reageren. (4 weken?!)

Bewaren
De TM Group bewaart jouw persoonsgegevens zolang als nodig voor de doeleinden en diensten waarvoor de TM Group jouw gegevens heeft verzameld en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Beveiliging
De TM Group doet zijn uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door kennisstelling bij verwerkers en het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen dat, iemand onrechtmatig toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.

De wet verlangt dat persoonsgegevens versleuteld worden opgeslagen, om directe en/of onrechtmatige toegang tot deze gegevens te beperken.

Wanneer er sprake is van een datalek, waarbij onrechtmatige verwerking (de door ons verwerkte persoongegevens) niet uit te sluiten valt en er aanzienlijke kans is op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens is de TM Group bij wet verplicht melding te doen bij Autoriteit Persoongegevens.

Kennisgeving Accountgegevens
Wij, De TM Group, en subdivisies en onze werknemers, vragen nooit naar accountgegevens. Deel deze gegevens nooit, ook niet op verzoek. TM Group, diens medewerkers en/of partners waarmee verwerkersovereenkomst(en) van toepassing zijn.

Wijzigingen Privacy Policy
De TM Group heeft het recht deze Privacy Policy op ieder moment te wijzigen en de inhoud hiervan aan te passen. Wijzigingen van de Privacy Policy zullen wij via onze website bekend maken. Wij raden je daarom aan om voor het meest actuele Privacy Policy regelmatig via onze website te bekijken, zodat je hiervan op de hoogte bent. Onderaan deze Privacy Policy staat de laatste datum van wijziging weergegeven.

 Juni 2018

Contact

  • Moermanskkade 111 - 1013 BC - Amsterdam

  • +31 (0)20 763 0063

Enter Your Contact Form 7 Shortcode in Zeum Options!